Home
Bennebroek WOZ
Oude kern
Verenigingen
Informatie
Overige
Inhoud

  
Raadsleden in de Kloostertuin

 

 

Klik voor vliegbewegingen

Get Firefox!

Opinies in Bennebroek
opinie- en infosite voor en door Bennebroekers


Een artist impression van de multifunctionele accomodatie door Klous+Brandtjes Architecten bna
 St. Franciscusschool, Bibliotheek,SWOB en Meerleven.
 

Nieuw bestemmingsplan aangenomen op 14 december 2006.
Een veel groter gebied dan noodzakelijk in de Oude kern is nog niet voorzien van een nieuwe bestemming. Daardoor is ondermeer het behoud van de kloostertuin onzeker. Ook de groenstrook aan de Witte de Withlaan is niet in het nieuwe plan opgenomen. Zie ook de website van de vereniging Meerwijk. De kans is aanwezig dat grote delen groen in het gebied van de Oude Kern zullen verdwijnen ten behoeve van de financiering van de multifunctionele accomodatie MFA, een combinatie van de St. Franciscusschool, Bibliotheek,SWOB en Meerleven.

Fotomontage van de verbouw van het St Luciaklooster en de nieuwbouw
Bouwmaatschappi
j BAM en ontwikkelaar Vos willen het klooster geschikt maken voor appartementen. Naast het klooster willen ze een nieuw appartementen-complex bouwen. Zie de door hen verstrekte fotomontage. Het blijft onzeker of de bijbehorende kloostertuin bebouwd gaat worden. Door verschillende organistaties wordt erop aangedrongen dat de gemeente eerst de kaders stelt voor de invulling van de rest van het gebied, voordat dit plan overwogen wordt. Anders kan het grote appartementengebouw een precedent scheppen in dit kwetsbare groene gedeelte van Bennebroek. Verslag voorlichtingsavond.

Bewoners Duinlaan en Lage duin organiseren zich  in 'Het Duin'
De bewoners van de Duinlaan hebben de stichting 'Het Duin' opgericht. Directe aanleiding is de plannen voor de kolossale nieuwbouw ter plaatse van het oude postkantoor. Nota bene: Het oude postkantoor werd door de gemeente in de Cultuurhistorische Nota in 2003 nog genoemd als mogelijk gemeentelijk monument.
Aanmeldingsformulier. M
eer...

 Nieuw ontwerpbestemmingsplan.
Belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn buiten het nieuwe bestemmingsplan (blanco) gehouden. Een punt van aandacht is dat veel burgers ongemerkt de rechten verliezen die op het moment gelden om hun woning uit te breiden. Daarvoor kan wel planschade geclaimed worden. Op de plankaarten zijn reeds bestaande uitgebouwde keukens, slaapkamers e.d. die een integraal deel van de woning uitmaken  niet aangegeven, maar soms weer wel. De 'villa'-percelen worden  anders behandeld, ze worden vrijwel volledig als bouwvlak beschouwd. De burgers van deze percelen zijn daardoor in de toekomst veel minder beschermd tegen hinderlijke bebouwing door hun buren. Download de tekst (groot 7 Mb) van het plan en de verkleinde kaarten: kaart 1 NW, kaart 2 NO, kaart 3 ZW, kaart 4 ZO.

Woningbouwstop Bennebroek/Zwaanshoek  vanwege vliegtuiglawaai.
Vanwege de verwachte toename van de overlast tot meer dan 20Ke zijn er rond Schiphol drie kleine gebieden aangewezen waar nieuwe locaties voor woningbouw niet meer wordt toegestaan. In de door de 2e kamer vastgestelde Nota Ruimte ligt Bennebroek in één van die gebieden. Dit wordt ook duidelijk door de omcirkelde gebieden in de  discussienota '4 perspectieven' , die ook namens Bennebroek is verschenen 
(Let op: trage download, PDF van  8Mb). Het is niet waarschijnlijk dat de ruim 200 nieuwe wooneenheden die in het gebied van de Oude Kern gepland zijn binnen deze definitie vallen. CDA-wethouder Braam stelde in het verleden dat Bennebroek een aanzienlijke bijdrage moet leveren aan de nieuwbouw in de regio. Uit de heldere presentatie van de 4 perspectieven notitie bleek dit niet. Onduidelijk is of er voor Bennebroek een andere concrete opdracht is. Uit de notitie blijkt dat het binnen de voorwaarden vrijwel ondoenlijk is grote hoeveelheden woningen in de regio te bouwen. zie ook Gebiedsuitwerking

Bezwaar tegen afwijzing monumentenstatus klooster gegrond.
In het besluit van de Staatssecretaris wordt echter besloten het klooster niet tot monument te verklaren. De staatssecretaris constateert dat de gemeenteraad in haar advies veronderstelt dat het kloostercomplex eerder is beoordeeld in de zin van de Beleidsregels. Zij kan dit advies van de gemeenteraad niet volgen. De staatssecretaris heeft de bezwaren van de Vereniging Meerwijk in haar beslissing opgenomen, de zaak opnieuw beoordeeld en de monumentenaanvraag meteen weer afgewezen. De bestuursrechter in Haarlem heeft dit laatste besluit in 2007 vernietigd, de minister is niet in beroep gegaan. De monumentenaanvraag is opnieuw in behandeling genomen.

Haarlemse bouwplannen site. Een serie geslaagde ontwerpen wordt er op een rijtje gezet. Over het gebouw in de Damstraat naast de Grote Sint Bavo bestaat wel verschil van mening.

Nieuws en foto's uit Vogelenzang  

Bennebroek gaat door met het sparen van 90 plussers, zoals een huisarts al eerder het beleid van Bennebroek omschreef. Met het oog op de toekomst heeft het sterk vergrijsde Bennebroek waarschijnlijk meer behoefte aan woningen voor jongeren, dan aan dure appartementen.

 

Rioolbelastingspot 1,84 miljoen Euro 
Tijdens de wijkbijeenkomst van de Meerwijk heeft een inwoner het college gevraagd helderheid te verschaffen over de hoogte van deze reservering. De indruk bestaat dat deze voldoende is tot 2010, terwijl de rioolbelasting  hoog is. We sparen door. Bennebroek blijkt één van de beste rioolstelsels in Rijnland te hebben. Het college zegde toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.

Nieuwsbrief 13 Vereniging Meerwijk(900kb)
De site van de Vereniging Meerwijk Bennebroek is op http://www.verenigingmeerwijk.nl

Om de nieuwsbrief te kunnen lezen is
free Acrobat  Reader software  van Adobe Systems 
ncorporated nodig. 

Commentaar webmaster: Het is niet zo dat het gemeentebestuur de mening van bepaalde burgers of belangen-groepen moet volgen. Wél heb je er als burger recht op dat duidelijk is wat er besloten wordt en dat hun belangen meegewogen worden. Als inzichten wijzigen ten opzichte van de verkiezingsprogramma's moet een besluit goed gemotiveerd worden. Plannen dienen helder ingevuld te worden en niet op het laastste moment ingrijpend gewijzigd te worden. Goede communicatie is onontbeerlijk. Dan heb je een keuze tijdens de verkiezingen. Als dit  achterwege blijft, weet je  als burger niet wat je te wachten staat.

Deze opinie- en informatiesite is voor en door Bennebroekers en heeft geen binding met het  gemeentebestuur van Bennebroek. De webmaster probeert zoveel mogelijk de aangedragen meningen en suggesties te verwerken.  Dit is dus niet de mening van één individu. Tegengestelde meningen zijn ook welkom, zij worden zeer gewaardeerd. Ook is het mogelijk om een eigen tekst of artikel op deze site te plaatsen, of een link naar een andere site. Mail naar:  .

   Berry van de BosVereniging Oud Heemstede Bennebroek zorg over prevaleren van economische belangen boven doelstelling vereniging Verslag Bam